Privacy

Het gemeente- en OCMW-bestuur vindt de bescherming van jouw privacy belangrijk. Wij vinden het essentieel om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Wij zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of GDPR).

In deze privacyverklaring van 19 maart 2020 leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Grondslagen van de verwerking

Wij gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

 • voor het naleven van een wettelijke verplichting
 • voor de uitvoering van een overeenkomst
 • de behartiging van een vitaal belang
 • de uitvoering van een taak van openbaar belang
 • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en gaan hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers met persoonsgegevens discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan. Persoonsgegevens worden enkel verwerkt in beveiligde omgeving en systemen. Deze zijn niet toegankelijk voor het publiek.

Doorgeven van persoonsgegevens

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het regionaal aanbieden van een sociocultureel activiteitenaanbod (vb. gezamenlijke abonnementenverkoop met een regiopartner) – wij delen jouw gegevens dus binnen dat regionaal partnerschap;
 • het organiseren van studie- of vormingsmomenten, samen met andere organisaties (vb. vormingen i.s.m. Archeduc);
 • het verzorgen van de internetomgeving en verspreiden van nieuwsbrieven;
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. ticketsoftware, software voor zaalverhuur…);
 • het behandelen van de facturatie (boekhoudpakket);

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Wij verkopen geen persoonlijke gegevens aan derden, voor welk doel ook.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval moeten wij medewerking verlenen en zijn we ook verplicht deze gegevens af te geven.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaring van persoonsgegevens

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze opdracht, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden jouw gegevens steeds geanonimiseerd.

Rechten

Je hebt de volgende rechten onder de algemene verordening gegevensbescherming:

 • Informatie en inzage: je kan inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken en hierover verder toelichting krijgen.
 • Rectificatie: als jouw gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te corrigeren.
 • Bezwaar: voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn.
 • Vergetelheid: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen tenzij hiervoor nog wettelijke redenen voorhanden zijn.

Om van je rechten gebruik te maken, kan je contact opnemen met het gemeente- en OCMW-bestuur
via info@meise.be of 02 892 20 00.

Wij laten binnen de twintig werkdagen weten wat er met jouw verzoek zal gebeuren.

Contactgegevens

Verwerkingsverantwoordelijke: Gemeente- en OCMW-bestuur, Tramlaan 8, 1861 Meise.

Functionaris voor Gegevensbescherming: privacy@meise.be

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan via secretariaat@meise.be of 02 892 20 05.

Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be.

Openingsuren & contact

GC de Muze van Meise
adres
Ann Christy-plein 61860 Meise
Stratenplan
Wegbeschrijving
Tel.
02/892 24 40
e-mail
demuzevanmeise@meise.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

Deel deze pagina